People of Balestrand

Folk fra Balestrand

Arnstein Menes

 

Who are you and how do you make a living here in Balestrand? 

 

 

My name is Arnstein Menes, I'm 44 years old. I am married and have 6 children. I was born and raised on Menes in Balestrand, and have lived here all my life with the exception of 4 years in Sogndal and 4 years in Indre Troms.  I am a trained teacher, with mathematics and youth sociology as my specialty. Now I am on leave from the Høgskulen på Vestlandet, and am currently the mayor of the new Sogndal municipality.

--

🇳🇴

 

 

Eg heiter Arnstein Menes, er 44 år gamal. Eg er gift og har 6 barn. Eg er fødd og oppvaksen på Menes i Balestrand, og har budd her heile livet med unntak av 4 år i Sogndal og 4 år i Indre Troms.

Eg er utdanna lærar, med faga matematikk og ungdomssosiologi som min spesialitet. No har eg permisjon frå jobb hos Høgskulen på Vestlandet, og er for tida ordførar i nye Sogndal kommune.How does a normal day look like for you?

 

 

A normal day starts at 05.15 with breakfast and the news on the radio. Then I take the ferry at 06.05 from Dragsvik to work in Leikanger. So there are various meetings in the office or digitally. Conversation with the councilor, who is head of the administration in the municipality. Planning of municipal political meetings. Home for dinner with the family at 16.30. Then I help the children with homework or do some housework.  Our kids go to bed at 19. Maybe we then  watch news and sports on TV, or a movie with my wife. In bed between 22.30 and 23.30.

--

 

 

Ein vanleg dag startar kl 05.15 med frukost og nyheitene på radio. Deretter tek eg ferja kl 06.05 frå Dragsvik til jobb på Leikanger. So er det diverse møter på kontoret eller digitalt. Samtale med rådmann, som er sjef for administrasjonen i kommunen. Planlegging av kommunale politiske møter. Heim til middag med familien kl 16.30. Deretter hjelpe borna med lekser eller gjere litt husarbeid. Legginga av ungane kl 19. Kanskje sjå nyheoter og sport på tv, eller ein film saman med kona mi. I seng mellom 22.30 og 23.30.  

What are the positive and negative sides of living in Balestrand?

 

 

The three nicest things in Balestrand are:

-Nature

- All the committed and good people who want to take care of their local community

- That we have a lot of space around us to do the activities we want

 

The three most difficult things for me are:

 

- We must use a car for almost all activities

- There is little activity in the winter

- Danger of avalanches

 

If there was one thing you could change in Balestrand, what would it be?

 

I would build a bridge from Dragsvik to Hella.

 

 

--

 

Dei tre finaste tinga i Balestrand er:

     - Naturen

     - Alle dei engasjerte og flinke folka som vil ta vare på lokalsamfunnet sitt

     - At vi har mykje plass rundt oss til å gjere dei aktivitetane vi har lyst til

- Tre vanskelige ting

    - Vi må bruke bil til nesten alle aktivitetar 

    - Det er litt lite aktivitet på vinteren

    - Fare for snøras

 

Viss det var ein ting du kunne forandre i Balestrand, kva ville det vere?

 

Eg ville laga ei bru frå Dragsvik til Hella.

 Takk for intervjuet.

 

More interviews you can find here.

Comments: 0

katharina@balestrandofnorway.com

 

+47 4004 63 79

 

Katharina Esch 

Torsnes 15B

6899 Balestrand


@balestrandofnorway

#balestrandofnorway

#Balestrand